Privacy verklaring

Privacyverklaring en Toestemming verwerking persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Linda van der Voorn kan uw (persoons)gegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van de osteopathiepraktijk. Als u het contactformulier op de website gebruikt verstrekt u ook (persoons)gegevens die door de onderneming verwerkt worden.

Gegevens die verwerkt worden door Linda van der Voorn zijn:

 • NAW gegevens diereigenaar
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier
 • Bezoekadres waar uw dier verblijft
 • Gegevens van de dierverzekering waar het dier verzekerd is
 • Declaratiegegevens
 • Verwijsgegevens
 • Gegevens dierenarts/specialist/verwijzer
 • Informatie uit de anamnese, onderzoek alsmede het behandeljournaal
 • Vragenlijsten / klinimetrische instrumenten

Doel

Linda van der Voorn verwerkt uw gegevens:

 • ten behoeve van de behandeling van uw dier
 • om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden. Indien u telefonisch niet bereikbaar bent kan schriftelijk contact met u opgenomen worden (e-mail en/of per post)
 • om na toestemming van de diereigenaar contact met derden op te kunnen nemen zoals collega’s en dierenartsen

Informatie uit de anamnese, het onderzoek en de behandeling wordt gebruikt om het behandelverloop inzichtelijk te maken. Hiertoe behoren ook eventuele vragenlijsten en klinimetrische instrumenten.

Duur

Linda van der Voorn bewaart uw gegevens als hard-copy of PDF in een app in Google Drive voor onbepaalde tijd. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van zorg passend bij uw hulpvraag.

Delen

Linda van der Voorn verstrekt alleen gegevens aan derden indien u hier toestemming voor geeft en/of uitsluitend in die gevallen indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid of die van uw dier in gevaar is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via [email protected]. Linda van der Voorn zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Houdt u er rekening mee dat Linda van der Voorn als onderneming wettelijk gehouden is de gegevens 15 jaar te bewaren.

Intrekken

U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u schriftelijk aangeven via [email protected].

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Linda van der Voorn bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft.

Beveiliging

Linda van der Voorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en voert regelmatig een Data Protection Impact Analyse (DPIA) uit.